Projekt nr 1


„Konkurs Ścieżka dla Mazowsza/2019”:

Umowa o dofinansowanie projektu: NR:MAZOWSZE/0123/19-00 zawarta w dniu 27 listopada 2019r. pomiędzy : Gaslux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 02-220 ) przy ul. Łopuszańskiej 35 jako Lidera Konsorcjum oraz Konsorcjantem – Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, z siedzibą w Warszawa (00-908 ) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 realizującymi wspólnie na podstawie umowy jako konsorcjum : Projekt „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” , a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ( 00-695 ) przy ul. Nowogrodzkiej 47a
Tytuł Projektu: „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych, ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do dystrybucji sterownika instalacji do siników wysokoprężnych mieszanką oleju napędowego (ON) i gazu ziemnego (CNG).Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa , a przez to jego kosztów, poprzez wykorzystanie mieszaniny ON i CNG. Opracowane rozwiązanie pozwoli na redukcję kosztów prowadzenia działalności transportowej oraz zmniejszenia płat drogowych dla ciągników siodłowych zasilanych paliwem alternatywnym (CNG).Dzięki instalacji ON/CNG pozwoli również na zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin (cząstek stałych i tlenków azotu).
Instalacja pozwoli na zachowanie w eksploatacji taboru, który przestał/przestanie spełniać europejskie normy środowiskowe.

Celem pośrednim jest opracowanie mobilnego stanowiska diagnostycznego, które będzie wykorzystywane podczas montażu instalacji ON/CNG. Umożliwi ona szybką diagnostykę modernizowanego pojazdu, sprawdzenie stanu silnika oraz weryfikację poprawności pracy zamontowanej instalacji ON/CNG w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych, w siedzibie zamawiającego instalację. Mobilność stacji umożliwi przeprowadzenie prac montażowych i serwisowych w bazie klienta, co eliminuje konieczność wysyłania taboru w określony punkt Polski.

Wysokość kosztu Projektu:

  • wydatki ogółem: 19 484 349,26 zł.
  • wysokość kosztów kwalifikowalnych: 19 484 349,26 zł.
  • wysokość dofinansowania: 14 442 733,08 zł.

 
Dostawy

Dostawa 1

plik 1 dostawa

Usługi

Usługa nr 1

usługa nr 2

plik nr 1